» Obchodné podmienky
Obchodné podmienky SK

Obchodné podmienky, Právna doložka, Orgán Dozoru.

Obchodné podmienky, Právna doložka, Orgán Dozoru.

Obchodné podmienky - plné znenie

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim  Luxus-Style s.r.o., sídl. Okružná 17, Banská Bystrica  IČO: 46282114   Dič: 2023311851 IčDPH: SK2023311851 (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.hyperdom.eu , (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie v fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Povinnosti prevádzkovateľa / predajcu/

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená:

 • Faktúru - daňový doklad
 • Dodací (záručný) list prevádzkovateľa
 • Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

4. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak je z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

5. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

3. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

4. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

 

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 20,-eur(dvadsať eur, žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 20-eur (dvadsať eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Kupujúci objednávku môže stornovať telefonicky alebo e-mailom na adresu objednavky@luxus-style.sk

8. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

9.Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravenćh zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov ( ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji“ a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

10. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť buď písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov.

11. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad a v pôvodnom balení do 10 dní.

12. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu objednávky kupujúceho do 15 pracovných dní odo dňa obdržania vráteného tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet, alebo osobne na prevádzke prevádzkovateľa.

13. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotovovaného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

16. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 • ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera" alebo podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod

V. Dodacie podmienky, termíny a platobné podmienky.

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatené časť kúpnej ceny v lehote 15 dní od doručenia odstúpenia kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

7. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

8. Kupujúci ku každej zásielke obdrží faktúru. Tam, kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

VI. Kúpna cena a platby

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode,   sú uvedené v eurách vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a.) Prevodný príkaz

Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa zadaný pri objednávke . Ako konštantný symbol uvedie 0008 a ako variabilný symbol uvedie číslo objednávky. UPOZORNENIE: Pri prevode platby zo zahraničia hradí všetky bankové poplatky zákazník. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 • b.) Vkladom na účet

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa - zadaný pri obejdnávke . Do účelu platby uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

 • d.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte alebo od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku podľa platného cenníku zvoleného prepravcu.

 • e.) V hotovosti

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

f. / Paypal platba alebo kreditná karta. www.paypal.com

Internetový platobný systém, patriaci spoločnosti eBay. Umožňuje prevody peňazí medzi účtami, ktoré sú identifikované emailovými adresami.

g./  Platba GOPAY cez platobné brány .

platba cez mobil, Banku, Elektronickú peňaženku, platobnú kartu, Kupón.

Blžšie info na : www.gopay.cz

5. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny vrátane DPH v prospech účtu prevádzkovateľa.

 

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred, predovšetkým pri takých objednávkach ako je uvedené v čl. IV ods.5 .– 6. týchto pravidiel. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

VII. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad, Dodací (záručný) list prevádzkovateľa, Záručný list výrobcu (ak ho výrobca tovaru poskytuje).

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Dodacom liste (dodací list slúži zároveň ako záručný list). Ak nie je v dodacom liste uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe, montáži, alebo inštalácii vykonanej prevádzkovateľom.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou, elektrostatickým výbojom, alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach a v rozpore s návodom výrobcu.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

VIII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke. O výške poštovného a balného prevádzkovateľ informuje na stránkach

3. Poštovné a balné účtujeme podľa cien v sekcii poštovne a balné , ak nieje špecificky  k výberu podľa  kraja v atributách pri výbere tovaru. (Platí iba pre doručovanie v rámci Slovenskej republiky).

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

IX. Ochrana osobných údajov

1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.

2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo občianského zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd SR. Kúpno-predajná zmluva podlieha slovenskému právu.

Právna doložka  Luxus-Style s.r.o.

Pre Luxus-Style s.r.o. je seriózne vybavovanie objednávok a prípadne i reklamácií jej zákazníkov najvyššou prioritou. Rovnako veľký dôraz je kladený i na ochranu ich osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej Republiky. Luxus-Style s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu združenia a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov nakladá Luxus-Style s.r.o. s ich osobnými údajmi iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov.

Copyright

Všetky materiály publikované na webových stránkach Luxus-Style s.r.o. sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyzobrazenie môžu byť chránené daľšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

 

Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť popisy a vyzobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv. Výnimku z tohoto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach "informácie pre tlač".

 

Zodpovednosť

Luxus Style s.r.o.  upozorňuje, že informácie na webových stránkach jej obchodov sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Luxus-Style s.r.o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Luxus-Style s.r.o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd. Luxus-Style s.r.o. neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané na webových stránkach jej obchodov, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené. Informácie uvedené na webových stránkach Luxus-Style s.r.o. nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od Luxus-Style s.r.o. v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Orgán Dozoru:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
mapa

Obchodní podmínky CZ

Obchodní podmínky, Právní doložka, Orgán Úřadu pro dohled,
Obchodní podmínky - plné znění

I. Obecná ustanovení a definice

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím Luxus-Style sro, Okružní 17, Banská Bystrica IČO: 46282114 DIČ: 2023311851 IČDPH: SK2023311851 (dále jen provozovatel), uzavřené prostřednictvím elektronického obchodního domu www.hyperdom.eu, www.hyperobchod.eu, www.luxus-style.sk, www.domace-potreby.eu, www.mallcook.com, (dále jen obchod).

Kupujícím se rozumí v fyzická, nebo právnická osoba, která po vlastní autorizaci odeslala elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, zpracované systémem obchodu.

Všeobecné obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

II. Povinnosti provozovatele

1. Provozovatel se zavazuje, že bude svým zákazníkům dodávat:

správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek platných v den odeslání elektronické objednávky
zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

2. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny příslušné dokumenty, které se ke zboží vztahují, to znamená:

Fakturu - daňový doklad
Dodací (záruční) list provozovatele
Záruční list výrobce (pokud jej výrobce zboží poskytuje).

3. Provozovatel zajistí, aby při přepravě zboží nedošlo k jeho poškození, tato opatření zahrnují balení zboží a pojištění.

4. Provozovatel nenese zodpovědnost:

za opožděné dodání objednaného zboží zaviněné poštou, resp. kurýrní službou
za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. kurýrní službou
případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

III. Povinnosti kupujícího

1. Kupující se zavazuje:

objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů av případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci
zaplatit za zboží kupní cenu v plné výši av smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky

2. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny.

3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím objednaného zboží.

IV. Objednávka, uzavření smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných elektronickým systémem při registraci kupujícího, nebo při realizaci objednávky. Kupující odesláním objednávky vyjadřuje souhlas těmito Obchodními podmínkami ve znění platném v den odeslání objednávky.

2. Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní prodejní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě zúčastněné strany.

3. Přijetí objednávky provozovatelem je potvrzeno e-mailem na adresu udanou zákazníkem při registraci.

4. Provozovatel akceptuje návrh na smlouvu ze strany kupujícího dodáním zboží kupujícímu.

5. Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.) Především při ceně vyšší než 165-eur (stošedesát pět eur, žádat kupujícího o autorizaci objednávky důvěryhodným způsobem, např. Telefonicky nebo písemně. V případě odmítnutí autorizace kupujícím, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

6. Provozovatel je oprávněn při ceně objednávky vyšší jak 30-eur (třicet eur,) požadovat od kupujícího platbu předem.

7. Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu do 24 hodin od jejího odeslání. Kupující objednávku může stornovat telefonicky nebo e-mailem na adresu objednavky@luxus-style.sk

8. K vlastnímu uzavření kupní smlouvy dochází převzetím zboží kupujícím. Provozovatel si může vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.

9. Kupující je oprávněn bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do sedmi pracovních dnů od uzavření smlouvy ve smyslu § 12 zákona č. 108/2000 Z.z. písemným oznámením na e-mailovou adresu objednavky@luxus-style.sk. O akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem do 24 hodin od obdržení odstoupení. Pokud tento e-mail kupující neobdrží do této stanovené doby, je jeho právem a povinností telefonicky nebo e-mailem si tyto informace vyžádat.

10. V případě odstoupení od smlouvy se kupující zavazuje vrátit zboží provozovateli bez závad av původním balení do 10 dnů.

11. Provozovatel se zavazuje převzít zboží a vrátit kupujícímu zaplacenou částku sníženou o výši prokazatelných nákladů spojených s realizací objednávky kupujícího do 5 pracovních dnů ode dne obdržení vráceného zboží. Provozovatel vrátí kupujícímu peníze po vzájemné dohodě na kupujícím písemně uvedený bankovní účet, nebo osobně na provozovně provozovatele.

12. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:

pokud se realizace dodání, příp. začátek nebo pokračování plnění z důvodů na straně kupujícího stane nemožným nebo se opakovaně zpozdí přes určení dodatečné doby
pokud je důvodné podezření, že jde o snahu kupujícího zavádět prodávajícího uvedením falešných, klamavých nebo nesprávných údajů
pokud je důvodné podezření, že jde o útok "hackera" nebo podobné projevy destrukční činnosti nebo útoku na elektronický obchod hyperdom.eu, hyperobchod.eu. kaderko.eu, luxus-style.eu, luxus-style.sk,

V. Dodací podmínky a termíny

1. Místem plnění smlouvy se rozumí korespondenční adresa příjemce uvedená kupujícím v elektronické objednávce. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů, nebo dodá zboží vlastními prostředky, resp. na základě dohody s kupujícím (možnost výběru při zadávání objednávky) bude zboží připraveno u provozovatele, kde si ho kupující převezme do 5 pracovních dnů po výzvě e-mailem od provozovatele obchodu.

2. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně poště, nebo prvnímu dopravci k přepravě ke kupujícímu.

3. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní částky v plné výši.

4. Provozovatel dodá zboží kupujícímu v co možná v nejkratší době (typicky do 14 dnů) po přijetí elektronické objednávky. Doba pro dodání zboží může být ve výjimečných případech delší, a kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 24 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

5. Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dokončení. K těmto okolnostem patří také úřední zásahy a zákazy, zdržení způsobené při přepravě nebo celním odbavení, škody způsobené během přepravy jen v případě mimořádných okolností a ozbrojené konflikty. Vyjmenované okolnosti opravňují prodávajícího prodloužit dodací lhůtu. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat.

6. Zboží bude dodáno kupujícímu v běžných obalech, s výjimkou případů pokud z povahy zboží, nebo na základě dohody vyplývají speciální požadavky.

VI. Kupní cena a platby

1. Ceny produktů prezentovány v elektronickém obchodě hyperdom.eu, kaderko.eu, hyperobchod.eu. luxus-style.eu jsou uvedeny v eurech včetně daně z přidané hodnoty.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen, v případě tiskových chyb, změny peněžních kurzů, při výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek od výrobců a ostatních dodavatelů zboží. O těchto okolnostech je provozovatel povinen kupujícího neprodleně informovat. Kupující je v těchto případech oprávněn odstoupit od smlouvy.

3. Kupní cena je splatná nejpozději při převzetí zboží v případě dobírky nebo osobního převzetí.

4. Kupující může za zboží zaplatit následujícími způsoby:

a.) Převodní příkaz

Předfakturu kupující uhradí převodem ze svého účtu na účet provozovatele číslo účtu uvedené pri objednávke. Jako konstantní symbol uvede 0008 a jako variabilní symbol uvede číslo objednávky. UPOZORNĚNÍ: Při převodu platby ze zahraničí hradí veškeré bankovní poplatky zákazník. V případě platby převodním příkazem je splatnost ceny okamžitá a objednávka se stává pro provozovatele závaznou až po obdržení platby, pokud se obě strany nedohodly jinak.

b.) Vkladem na účet

Kupující na základě předfaktury vloží požadovanou částku na účet provozovatele - číslo účtu: pri objednávke. Do účelu platby uvede číslo předfaktury. V případě platby vkladem na účet je splatnost ceny okamžitá a objednávka se stává pro provozovatele závaznou až po obdržení platby, pokud se obě strany nedohodly jinak.

c.) Poštovní poukázkou

Kupující uhradí predfakúru pomocí poštovní poukázky typu U na adresu provozovatele: adresa Okružní 17, 974 04 Banská Bystrica, číslo účtu pri objednávke. V případě platby složenkou je splatnost ceny okamžitá a objednávka se stává pro provozovatele závaznou až po pbdržaní platby, pokud se obě strany nedohodly jinak.

d.) Dobírka

Cenu za objednané zboží kupující zaplatí až při jeho převzetí na poště nebo od kurýra. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky včetně poštovného příplatek za zaslání na dobírku dle platného ceníku zvoleného přepravce.

e.) V hotovosti

Cenu za objednané zboží zaplatí kupující v hotovosti při osobním převzetí zboží od provozovatele.

5. Pokud je cena zboží hrazena prostřednictvím bezhotovostního platebního styku, je zboží expedováno nejdříve po připsání celkové ceny včetně DPH ve prospěch účtu provozovatele.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího platbu předem, především při takových objednávkách jak je uvedeno v čl.. IV odst.. 5 těchto pravidel. V případě odmítnutí zaplatit objednávku předem, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

VII. Záruka, reklamace, doklady

1. Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny příslušné dokumenty, které se ke zboží vztahují, to znamená: Fakturu - daňový doklad, dodací (záruční) list provozovatele, Záruční list výrobce (pokud jej výrobce zboží poskytuje).

2. Provozovatel poskytuje na dodané zboží záruku výslovně uvedenou v Dodacím listu (dodací list slouží zároveň jako záruční list). Pokud není v dodacím listě uvedeno jinak je záruka je 24 měsíců ode dne prodeje.

3. Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční chybou, nebo závady způsobené při výrobě, montáži, nebo instalaci provedené provozovatelem.

4. Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou, nepřiměřeným zacházením, použitím čí instalací, která je v rozporu s uživatelskou příručkou, elektrostatickým výbojem, nebo na závady způsobené nadměrným mechanickým opotřebením. Záruka se rovněž nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné události, živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních podmínek, nebo provozem v extrémních a neobvyklých podmínkách av rozporu s návodem výrobce.

5. Záruka zaniká v případě neoprávněného zásahu do zboží osobou, která k provedení zásahu nebyla výslovně provozovatelem, nebo výrobcem zboží zmocněná.

VIII. Slevy, poštovné, balné, minimální hodnota nákupu a konstanty

1. Provozovatel na základě své obchodní strategie přiděluje slevy, které nejsou ze strany kupujícího způsobilé, pokud nejsou uvedeny na stránkách provozovatele v den objednávky.

2. Provozovatel stanoví poštovné a balné, které se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a které je kupující povinen zaplatit spolu s cenou zboží, tak jak je uvedeno na objednávce. O výši poštovného a balného provozovatel informuje na stránkách

3. Poštovné a balné účtujeme dle cen v sekci poštovné a balné, pokud není specificky k vyberu podle kraje v atributu při výběru zboží. (Platí pouze pro doručování v rámci České republiky).

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny v systému.

IX. Ochrana osobních údajů

1. Při registraci vyjadřuje kupující souhlas k použití jeho osobních údajů provozovatelem za účelem zaslání objednaného zboží na jeho adresu, ale také souhlas na komunikaci související s registrací a objednaným zbožím.

2. Údaje zákazníků se třetím osobám neposkytují ve smyslu Zákona 58/1998. (S výjimkou orgánů k tomu Zákonem oprávněných)

X. Závěrečná a přechodná ustanovení

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi oběma stranami dohodnuto jinak.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek a Reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání této objednávky.

3. Vztahy mezi oběma stranami, které nejsou upraveny těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku a dalšími souvisejícími právními předpisy.

4. Případné spory mezi stranami, které nebudou řešitelné vzájemnou dohodou obou stran, rozhodne příslušný soud SR. Kupní smlouva podléhá Slovensku právu.

Právní doložka
Právní doložka Luxus-Style s.r.o.

Pro Luxus-Style s.r.o. je seriózní vyřizování objednávek a případně i reklamací jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České Republiky. Luxus-Style s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu sdružení a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá Luxus-Style sro s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách Luxus-Style sro jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách "informace pro tisk".

Odpovědnost

Luxus Style s.r.o. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Luxus-Style s.r.o. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Hyperdom.eu nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé, mimořádné nebo jiné následné škody, způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných webových stránek, včetně (ale ne výhradně) ušlého zisku, vynaložených nákladů, přerušení činnosti a dalších škod. Luxus-Style s.r.o. neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb, které jsou nabízeny na webových stránkách jejích obchodů, pokud je to u takových výrobků a služeb výslovně uvedeno. Informace uvedené na webových stránkách Luxus-Style sro nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Luxus-Style sro v písemné podobě poté, co jí v případě pochybností kontaktoval.

Orgán Úřadu pro dohled:

Inspektorát SOI pro Jihočeský kraj

Dolní 46, 974 00 Banská Bystrica 1
obor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č.: 048/4124 693
e-mail: bb@soi.sk
mapa